Algemene Voorwaarden

1. Algemeen deel

1.1 definities

Abonnement: overeenkomst met periodieke levering van afleveringen en/of content voor tijdschriften, boekenseries, losbladige uitgaven en producten.
Consument: een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Uitgeverij Twentse Media.
Dienst: alle werkzaamheden van Uitgeverij Twentse Media die niet onder de reguliere werkzaamheden van een product vallen.
Elektronisch product: een samenhangende hoeveelheid content in elektronische of digitale vorm, aanvullende updates en eventueel bijbehorende software. (Zie ook ‘Product’.)
Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Uitgeverij Twentse Media een overeenkomst heeft gesloten danwel daarover in onderhandeling is.
Overeenkomst: iedere afspraak tussen Uitgeverij Twentse Media en opdrachtgever die is gericht op het afnemen van een dienst of product van Uitgeverij Twentse Media.
Partijen: Uitgeverij Twentse Media en opdrachtgever samen.
Product: een samenhangende hoeveelheid content in gedrukte vorm en/of in elektronische vorm. (Zie ook ‘Elektronisch product’.)
Schriftelijk: op papier of via de mail.
Uitgeverij Twentse Media: het bedrijf Uitgeverij Twentse Media BV, gevestigd aan de Stroinksweg 12B te Enschede en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41027942

1.2 toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten van Uitgeverij Twentse Media, inclusief aanvullende of gewijzigde offertes, aanbiedingen, werkzaamheden en overeenkomsten. Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn slechts geldig als zij uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

1.3 structuur algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden bestaan uit een algemeen deel, uit voorwaarden voor abonnementen, voorwaarden voor opleidingen en voorwaarden voor elektronische producten. De voorwaarden uit het algemene deel zijn niet van toepassing als daarvan wordt afgeweken bij voorwaarden voor abonnementen, voorwaarden voor opleidingen en voorwaarden voor elektronische producten.

1.4 wijziging algemene voorwaarden

Uitgeverij Twentse Media behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen treden in werking 30 dagen na bekendmaking aan de opdrachtgever.

1.5 offertes/aanbiedingen

1. Offertes van Uitgeverij Twentse Media zijn vrijblijvend en hebben een geldingsduur van 15 dagen, tenzij anders aangegeven.

2. De inhoud van folders, brochures, prijslijsten en aanbiedingen is onder voorbehoud opgesteld en bindt Uitgeverij Twentse Media niet.

1.6 totstandkoming overeenkomst

Gebondenheid aan een offerte/aanbieding ontstaat als opdrachtgever binnen de geldingsduur zonder wijziging of voorbehoud de offerte/aanbieding heeft bevestigd aan Uitgeverij Twentse Media. Daarmee ontstaat een overeenkomst conform de offerte/aanbieding. Bij wijzigingen of voorbehouden ten opzichte van de offerte/aanbieding is een bevestiging van de afspraken door Uitgeverij Twentse Media nodig voordat de overeenkomst ontstaat.

1.7 koop op afstand

1. Uitsluitend voor zover de totstandgekomen overeenkomst een consumentenkoop op afstand betreft, kan de consument de koop op afstand zonder opgave van redenen gedurende zeven werkdagen ontbinden. De termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.

2. Van ontbinding zonder opgave van redenen binnen acht werkdagen zijn uitgezonderd diensten die direct na het sluiten van de overeenkomst aanvangen, tijdschriften, producten die speciaal voor de consument zijn samengesteld, en producten waarvan de verzegeling is verbroken.

3. De consument gaat voorzichtig om met de producten, gebruikt ze niet en stuurt ze terug in de originele verpakking met origineel adreslabel.

4. De kosten van de retourzending komen voor rekening van de consument.

5. Als de consument al heeft betaald, stort Uitgeverij Twentse Media het verschuldigde bedrag binnen 30 dagen terug aan de consument.

1.8 wijziging overeenkomst

1. Door partijen gewenste wijzigingen in de gesloten overeenkomst dienen tijdig en schriftelijk te worden gemeld aan de andere partij.

2. Wijzigingen in de oorspronkelijke overeenkomst die hogere kosten dan in de offerte genoemd veroorzaken, worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

3. Wijzigingen kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijk overeengekomen levertijd door Uitgeverij Twentse Media wordt overschreden. Als zo’n aanpassing leidt tot meerwerk, dan wordt dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever bevestigd. Indien Uitgeverij Twentse Media op verzoek of met voorafgaande instemming van de opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht, die buiten het overeengekomene vallen, worden deze werkzaamheden of prestaties door de opdrachtgever vergoed volgens de van toepassing zijnde tarieven van Uitgeverij Twentse Media.

1.9 uitvoering overeenkomst

1. Uitgeverij Twentse Media spant zich zorgvuldig en vakkundig in om de overeenkomst na te komen.

2. Opdrachtgever is gehouden alle noodzakelijke gegevens tijdig en deugdelijk te verstrekken aan Uitgeverij Twentse Media.

3. Als er een termijn voor het voltooien van een overeenkomst is afgesproken, dan is dat geen fatale termijn die leidt tot toerekenbare tekortkoming, tenzij anders is overeengekomen. Bij het overschrijden van de termijn stellen partijen samen een nieuwe termijn vast.

4. Uitgeverij Twentse Media heeft het recht derden in te schakelen bij het uitvoeren van de overeenkomst.

1.10 privacy en vertrouwelijkheid

1. Partijen staan ervoor in dat de voor, tijdens en na het aangaan van de overeenkomst van de andere partij ontvangen informatie zorgvuldig wordt behandeld. Informatie wordt in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd als dat door een der partijen als zodanig is aangeduid.

2. Uitgeverij Twentse Media is verplicht om zorgvuldig met alle informatie, bedrijfsgegevens, gegevensbestanden van opdrachtgever en overige bij de uitoefening van zijn werkzaamheden ter kennis gekomen vertrouwelijke gegevens om te gaan en geheim te houden.

3. Uitgeverij Twentse Media kan gegevens van opdrachtgever vastleggen ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst en om opdrachtgever van informatie te voorzien over (producten/diensten van) Uitgeverij Twentse Media en andere zorgvuldig geselecteerde bedrijven. Mocht opdrachtgever geen prijs stellen op deze informatieverschaffing, dan kan dit schriftelijk worden doorgegeven aan Uitgeverij Twentse Media.

4. Uitgeverij Twentse Media respecteert de privacy van opdrachtgever en behandelt de verschafte persoonlijke informatie te allen tijde vertrouwelijk met inachtneming van de Wet bescherming persoonsgegevens.

1.11 aansprakelijkheid

1. Uitgeverij Twentse Media, auteurs en redacteuren besteden uiterste zorg aan de totstandkoming van redactionele informatie, doch voor de afwezigheid van fouten en onvolledigheden kan niet worden ingestaan. Voor schade voortvloeiend uit eventuele fouten en onvolledigheden in deze informatie aanvaarden Uitgeverij Twentse Media, auteurs en redacteuren geen enkele aansprakelijkheid.

2. Uitgeverij Twentse Media en door Uitgeverij Twentse Media ingeschakelde derden zijn niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, vertragingsschade, winstderving, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, tenzij sprake is van opzet of grove schuld.

3. Uitgeverij Twentse Media is niet aansprakelijk voor door opdrachtgever en derden geleden schade als gevolg van onjuist gebruik van de producten of diensten.

4. Mocht er sprake zijn van aansprakelijkheid voor directe schade die toerekenbaar is aan Uitgeverij Twentse Media, dan is deze aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde (exclusief BTW) van het gedeelte van de overeenkomst waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit. Als het een duurovereenkomst betreft met een looptijd van meer dan een jaar, dan wordt het bedoelde bedrag beperkt tot het totaal aan gemiddelde vergoedingen in één jaar (exclusief BTW).

5. Een reeks van samenhangende schadegevallen wordt in dit artikel aangemerkt als één schadegeval.

6. Opdrachtgever vrijwaart Uitgeverij Twentse Media tegen alle aanspraken van niet door Uitgeverij Twentse Media ingeschakelde derden, die samenhangen met of voortvloeien uit de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, behoudens opzet of grove schuld van de kant van Uitgeverij Twentse Media en behoudens bewijs van opdrachtgever dat haar niets valt te verwijten.

1.12 duur en beëindiging overeenkomst

1. Tenzij anders overeengekomen wordt de overeenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd.

2. Een overeenkomst voor onbepaalde tijd kan door partijen schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.

3. Een overeenkomst voor bepaalde tijd kan door partijen schriftelijk worden opgezegd tegen het einde van een contractsperiode met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Als de opzegtermijn niet in acht wordt genomen, wordt de overeenkomst verlengd met één contractsperiode.

4. Als opdrachtgever de overeenkomst opzegt voordat de uitvoering is begonnen, is opdrachtgever gehouden alle redelijkerwijs gemaakte voorbereidingskosten, investeringen en een vergoeding voor winstderving te vergoeden.

5. Uitgeverij Twentse Media kan de overeenkomst terstond opzeggen als er omstandigheden bekend zijn geworden waardoor Uitgeverij Twentse Media gegronde vrees heeft dat opdrachtgever haar verplichtingen jegens Uitgeverij Twentse Media niet zal nakomen.

6. De overeenkomst eindigt zonder voorafgaande opzegging als een der partijen, bedrijfsmatig handelend als natuurlijk persoon of op naam van een eenmans-BV, komt te overlijden, of als sprake is van stillegging, liquidatie, faillissement of van aanvraag van surséance van betaling van een der partijen.

7. Als sprake is van opzegging bedoeld in de leden 5 en 6 is het gehele bedrag van de resterende factuurbedragen direct opeisbaar zonder voorafgaande ingebrekestelling.

8. Als één der partijen vindt dat de andere partij toerekenbaar tekortschiet, deelt deze dit de andere partij per direct via aangetekende brief mee. De tekortschietende partij krijgt gedurende 15 dagen na dagtekening van de brief de gelegenheid alsnog behoorlijk na te komen. Blijft de tekortschietende partij gedurende deze periode in gebreke, dan kan de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden. Er kan niet worden ontbonden als de tekortkoming gezien de bijzondere aard of geringe betekenis daarvan, de ontbinding met de daaraan verbonden gevolgen niet rechtvaardigt.

9. Als Uitgeverij Twentse Media ter uitvoering van de overeenkomst producten in bruikleen heeft gegeven, is opdrachtgever gehouden na het einde van de overeenkomst terstond alle door Uitgeverij Twentse Media in bruikleen gegeven producten te retourneren aan Uitgeverij Twentse Media.

10. Als een tussentijdse beëindiging van de overeenkomst bedoeld in dit artikel het gevolg is van omstandigheden die zijn te wijten aan opdrachtgever, dan wel krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen, is opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die Uitgeverij Twentse Media dientengevolge lijdt. Voor zover deze schade bestaat uit gederfde winst wordt de schade begroot op 25% van de gemiddelde jaarsom die de opdrachtgever gedurende de resterende contractsperiode verschuldigd zou zijn bij volledige uitvoering van de overeenkomst.

1.13 overmacht

1. Tekortkomingen van Uitgeverij Twentse Media die niet te wijten zijn aan zijn schuld en noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komen, geven opdrachtgever geen recht op ontbinding van de overeenkomst dan wel op enige vorm van schadevergoeding.

2. Onder de in het vorige lid bedoelde situaties vallen onder meer bedrijfsstoringen, werkstaking, acties van vakbonden, ziekteverzuim van personeel van Uitgeverij Twentse Media, iedere verhindering van derden die – al dan niet op verzoek van Uitgeverij Twentse Media – betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst, tekortkomingen van hulppersonen, storingen in of beperkingen van de levering van energie en materialentoevoer, uitvoerbeperkingen, stremmingen in het vervoer, brand, explosie, terrorisme, vandalisme, mobilisatie, oorlog, vorst, storm of onwerkbaar weer, overstromingen, het geheel of gedeeltelijk tenietgaan van voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke goederen en andere ongevallen, alsmede maatregelen van overheden die de nakoming van de overeenkomst belemmeren.

1.14 intellectuele eigendom

Alle rechten van intellectuele eigendom – waaronder auteursrechten, octrooirechten, merkenrechten, naburige rechten en databankrechten – op alle door Uitgeverij Twentse Media uitgegeven publicaties en producten berusten bij Uitgeverij Twentse Media en/of haar licentiegevers. Zonder uitdrukkelijke, voorafgaande, schriftelijke toestemming van Uitgeverij Twentse Media en/of haar licentiegever mag niets uit de producten en diensten van Uitgeverij Twentse Media worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze dan ook.

1.15 prijzen

1. Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW tenzij anders aangegeven. Uitgeverij Twentse Media kan een wijziging in het BTW-tarief aan opdrachtgever doorberekenen.

2. Uitgeverij Twentse Media behoudt zich het recht voor om prijswijzigingen door te voeren.

1.16 betaling en verrekening

1. Betaling van facturen dient zonder inhouding of korting te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum en op de door Uitgeverij Twentse Media in de factuur aangegeven wijze en aangegeven valuta.

2. De termijn van 30 dagen geldt als een fatale termijn waarna opdrachtgever in verzuim is. Vanaf dat moment is de wettelijke handelsrente verschuldigd, alsmede incasso- en advocaatkosten. De incasso- en advocatenkosten worden vastgesteld op een bedrag van 10% van het openstaande saldo.

3. Als de opdrachtgever het niet eens is met het door Uitgeverij Twentse Media gefactureerde bedrag stelt zij Uitgeverij Twentse Media daarvan onmiddellijk – doch uiterlijk binnen de betalingstermijn van 30 dagen – schriftelijk op de hoogte, bij gebreke waarvan de opdrachtgever geacht wordt in te stemmen met het door Uitgeverij Twentse Media gefactureerde bedrag.

4. Iedere overschrijding van de betalingstermijn geeft Uitgeverij Twentse Media de bevoegdheid haar verplichtingen jegens de opdrachtgever onmiddellijk en zonder voorafgaande schriftelijke kennisgeving op te schorten.

5. Elke opschortings- dan wel verrekeningsbevoegdheid van de opdrachtgever, uit welke hoofde dan ook, wordt uitgesloten. De door de opdrachtgever gedane betalingen strekken in de eerste plaats ter voldoening van de verschuldigde rente en kosten en vervolgens van de oudste onbetaalde facturen. De vermelding van de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur doet hier niets aan af.

6. Geleverde producten blijven eigendom van Uitgeverij Twentse Media totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden.

1.17 klachten

Klachten over de geleverde producten of diensten dienen binnen 14 dagen na oplevering schriftelijk kenbaar gemaakt te worden aan Uitgeverij Twentse Media. Opdrachtgever geeft zo gedetailleerd mogelijk aan wat de aard van het gebrek is. Uitgeverij Twentse Media probeert binnen zeven werkdagen de klacht op te lossen. Als dat gezien de aard van de klacht niet mogelijk is, geeft Uitgeverij Twentse Media binnen zeven werkdagen aan hoe de klacht wordt behandeld.

1.18 geschillen/toepasselijk recht

Op de rechtsverhouding tussen Uitgeverij Twentse Media en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. In alle geschillen is de Arrondissementsrechtbank te Zutphen bevoegd.